(1)
Jagdale, S. C.; Shah, T. P.; Kuchekar, B. S.; Chabukswar, A. R.; Baviskar, D. T. Cancer Nanotechnology. AJP 2014, 3.