Jagdale, Swati C, Tejas P Shah, Bhanudas S Kuchekar, Aniruddha R Chabukswar, and Dhiraj T Baviskar. 2014. “Cancer Nanotechnology”. Asian Journal of Pharmaceutics (AJP) 3 (1). https://doi.org/10.22377/ajp.v3i1.233.