[1]
S. C. Jagdale, T. P. Shah, B. S. Kuchekar, A. R. Chabukswar, and D. T. Baviskar, “Cancer nanotechnology”, AJP, vol. 3, no. 1, Aug. 2014.