Vol 3, No 1 (2009)

Jan-Mar

DOI: http://dx.doi.org/10.22377/ajp.v3i1

Table of Contents

Articles

Swati C Jagdale, Tejas P Shah, Bhanudas S Kuchekar, Aniruddha R Chabukswar, Dhiraj T Baviskar
PDF
Shashikant C Dhawale, Sudhir G Wadodkar, Avinash K Dorle
PDF
Supriya Shidhaye, Sheetal Malke, Vilasrao Kadam
PDF
Adhikrao V Yadav, Venkat B Yadav
PDF
S Jayaprakash, S Mohamed Halith, P U Mohamed Firthouse, K Kulaturanpillai, Abhijith Abhijith, M Nagarajan
PDF
Amrish Chandra, Pramod Kumar Sharma, Raghuveer Irchhiaya
PDF
Monica RP Rao, Girish S Sonar, Rachana R Mandsaurwale, Swapnila D Vanshiv
PDF
D Nagasamy Venkatesh, Ajay Kumar Reddy, M K Samanta, B Suresh
PDF
V N Deshmukh, J K Jadhav, D M Sakarkar
PDF
Amrish Chandra, Pramod Kumar Sharma, Raghuveer Irchhiaya
PDF
V G Jamakandi, J S Mulla, B L Vinay, HN Shivakumar
PDF
Editor AJP
PDF